Menu serwisu
Strona Główna
Akademia zdrowia
Pływanie
Halowa PN
Obiekty
Cenniki
Galeria
Dojazd
Kontakt
Linki
Podkarpacki Okręgowy ZTS
Szkolny Związek Sportowy
Ośrodek Kultury N.Sarzyna
Aquarius - Nurkowanie
Nasz Orlik - 2012
SKGK - Przygoda
Nowa Sarzyna
Świat Muzyki
Sarzyna. info
Green Velo
MZKS Unia
PUKS Arka
Biblioteka
NSNet
Lider
Miejsce Przyjazne Rowerzystom
Inauguracja Wakacyjnej Ligi Piłkarskiej

  W dniu 12.07.2019r. na obiektach Orlika rozpoczęły się rozgrywki w ramach Wakacyjnej Ligi Piłkarskiej- kategorii Open. Inauguracja  współzawodnictwa  zorganizowanego pod patronatem Posła Jerzego Paula przez Animatora Orlika i  Prezesa MZKS Unia uświetniona została dużą liczbę strzelonych bramek. Amatorów piłkarskich emocji towarzyszących rywalizacji lokalnych piłkarzy zapraszamy w godzinach wieczornych w dniach 17,19,24,26 i 31 lipca oraz 2 sierpnia 2019r.

   Wyniki pierwszej kolejki, szczegółowy harmonogram gier i inne informacje dotyczące Wakacyjnej Ligi Piłkarskiej dostępne są na stronie MZKS Unia N. Sarzyna.

Wakacyjne Turnieje Piłkarskie

  Informujemy, że w okresie wakacyjnym Lokalny Animator Sportu i  MZKS Unia N. Sarzyna na boisku kompleksu Orlik 2012 organizują czwartkowe współzawodnictwo młodych adeptów piłki nożnej reprezentujących kluby z naszej gminy z drużynami przebywającymi w Nowej Sarzynie na obozach sportowych. Cotygodniowa konfrontacja z gościnnym udziałem młodych piłkarzy z Jarosławia, Sieniawy, Tarnowa i Przemyśla rozpocznie się 11 lipca i trwać będzie do 8 sierpnia. Wsparcia inicjatywie aktywizującej uzdolnione sportowo dzieci udzielili  Urząd  Miasta i Gminy Nowa Sarzyna oraz Komunalna Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków.

  Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie pod patronatem Posła Jerzego Paula rozpocznie się współzawodnictwo w ramach Letniej Ligi Piłkarskiej kategorii Open - zapisy u Animatora Orlika. Więcej  

Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie


ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem na okres 3 lat lokalu stanowiącego własność Miasta i Gminy Nowa Sarzyna będącego w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie

I. Przedmiot przetargu
Przedmiotem przetargu jest zespół pomieszczeń gabinetu kosmetycznego o łącznej powierzchni 41,10 m2, zlokalizowanych na parterze Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie przy ul. M. Konopnickiej 2, na nieruchomości o nr ewid. 193/3, 194/3, 195/3, 196/3, 197/3, 198/3, 199/3, 200/3, 201/3, 202/3, 203/3, 205/3, KW 26786, 29338, 30502.
Przedmiot przetargu składa się z 3 odrębnych pomieszczeń tj.  2 pomieszczeń na prowadzenie działalności usługowej oraz pomieszczenia szatniowo- sanitarnego .
Przedmiot przetargu wyposażony jest w instalacje: wod-kan, elektryczną, CO, klimatyzacyjną.
Przeznaczenie lokalu: prowadzenie działalności usługowo - handlowej

II Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu w wysokości 6,60 zł/m2 brutto.
Oferowana stawka czynszu musi być wyższa od stawki wywoławczej.
Czynsz płatny będzie z góry do 10 dnia każdego miesiąca, na konto lub w kasie MOSiR-u.
Kwota czynszu podlega corocznej aktualizacji w oparciu o wskaźnik inflacji dóbr konsumpcyjnych publikowany przez Główny Urząd Statystyczny.

III. Wadium
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 1.000,00 zł (słownie jeden tysiąc złotych 00/100)  płatne na konto 24 1240 1792 1111 0010 6681 4246  lub bezpośrednio w kasie MOSiR-u, dokonana do godziny 1400 w  dniu  26.07.2019 r.
Za datę wpłaty wadium uważa się datę uznania rachunku MOSiR-u.
Wpłata wadium jest równoznaczna z potwierdzeniem przez uczestnika faktu zapoznania się z lokalem i pozostałymi warunkami najmu.
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet kaucji za wynajmowany lokal.
Wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik wygrywający przetarg odstąpi od podpisania umowy najmu. 

IV. Składanie ofert
 Przystępujący do przetargu może złożyć tylko jedną ofertę.
Pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w biurze MOSiR-u do godziny 1400 dnia 26.07.2019r. 

(dotyczy także ofert nadesłanych drogą pocztową) w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Nowej Sarzynie, ul. M. Konopnickiej 2, 37-310 Nowa Sarzyna.
Koperta powinna być zaadresowana na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie, ul. M.
Konopnickiej 2, 37-310 Nowa Sarzyna i oznaczona dopiskiem:
"Oferta na najem pomieszczeń gabinetu kosmetycznego -nie otwierać przed godziną 1400 dnia 29.07.2019r.".

Pisemna oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba
 prawna lub inny podmiot;
2) datę sporządzenia oferty;
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4) proponowaną stawkę czynszu za m2 powierzchni;
5) NIP, lub PESEL oferenta
Do ofert należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

V. Rozstrzygnięcie przetargu
Przetarg (część jawna) odbędzie się o godzinie 1400 dnia 29.07.2019r. w Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji, ul. M. Konopnickiej 2, 37-310 Nowa Sarzyna (w biurze Dyrektora).
 Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest zaproponowana cena czynszu brutto za 1 m2.
Wynajmujący podpisze umowę na najem lokalu z oferentem, który zaproponuje najwyższą stawkę czynszu za 1 m2 oraz spełni wymagania zawarte w przetargu.

Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów.
W części jawnej przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg a następnie wraz z komisją:
- podaje liczbę otrzymanych ofert,
- dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert,
- weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu.

Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli:
- nie odpowiadają warunkom przetargu,
- zostały złożone po wyznaczonym terminie,
- nie zawierają danych jakie zgodnie z warunkami przetargu powinna zawierać oferta lub dane te są
niekompletne
- są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści
 Przy wyborze oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę zaoferowaną wysokość czynszu za 1 m2 powierzchni.
W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera
najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg
ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. Komisja zawiadamia tych oferentów
o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
Z przetargu Komisja przetargowa sporządza protokół.
  Przewodniczący komisji przetargowej zawiadomi na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W tym samym terminie informacja w wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej  MOSiR-u.

VI. Informacje dodatkowe

Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dyrektorowi MOSiR-u przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać pod
nr tel. 17 24 12 899 lub 17 71 77 399.
Umowa podpisana pomiędzy Wynajmującym a Najemcą nie będzie podlegała wypowiedzeniu przez Najemcę.
Trzyletnia umowa może zostać przedłużona na kolejny okres pod warunkiem terminowego uiszczania opłat za wynajem lokalu. 

Nowa Sarzyna 26.06.2019 r.                                                        Dyrektor 
                                                                                 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
                                                                                            w Nowej Sarzynie
                                                                                           Zdzisław Makowiecki


Gminny Dzień Dziecka

  Poseł Jerzy Paul oraz Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna zapraszają wszystkie dzieci wraz z rodzicami na gminny Dzień Dziecka w dniu 21 czerwca 2019 r. (piątek) w godz. 15:30-21:00 na parkingu przed MOSiR-em w Nowej Sarzynie. Więcej

Międzynarodowy Turniej Karate
  W dniu 8.06.2019r w hali sportowej nowosarzyńskiego MOSiR-u odbył się 7 Międzynarodowy Turniej Karate Kyokushin Tataria Cup. Organizatorem imprezy był Leżajski Klub Kyokushin Karate oraz World Karate Budokai Poland. W zawodach rywalizowało ponad 200 karateków z 18 klubów tj.: Brzostka, Dębicy, Glinika, Gorzyc, Góry Kalwarii, Limanowej, Niepołomic, Józefowa pod Warszawą, Radomska, Rzeszowa, Rudnika nad Sanem, Nowej Sarzyny, Skarżyska Kamiennej, Tarnobrzega, Leżajska, Bielska Białej, Przemyśla, Ząbek oraz goście z Łotwy (Salaspils), Rumunii (Ploeszti) i Ukrainy (Krzywy Róg). Więcej informacji i wyniki.
Powiatowe Współzawodnictwo Orlików

   W dniu 13.06.2019 r. o godzinie 1700  na boisku piłkarskim kompleksu "Orlik 2012" rozegrana zostanie kolejna runda Powiatowej Ligi Orlików w piłce nożnej z udziałem Sparty Leżajsk, Azalii W. Zarczycka i Orlika N. Sarzyna.

Pamiętaj
Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
Złote myśli
Szczęście jest zdrowe dla ciała, ale to troska rozwija siły ducha.
Harmonogramy
Kalendarz imprez
Harmonogram pływalni
Harmonogram hali sportowej
Harmonogram siłowni
Harmonogram - Orlik 2012
Basen
130.JPG
Hala
IMG_0450.jpg
Rozmaitości
image043.JPG
Licznik odwiedzin
1506343 odwiedzających od lipca 2006
 

© 2006 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie // Autor: Radosław Utkała
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License. // Design: Digital Eye Template